ร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา”

นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการ “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC ) ศูนย์โรงเรียนปัว รุ่นที่ 1 มีผู้บริหาร ครู ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 และ สพม.น่าน เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน กิจกรรมมีการทดสอบก่อนและหลังอบรม ฝึกเทคนิคการทำข้อสอบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:18:24)