นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์ ฟ้อนรำในพิธีเปิด กิจกรรม "Open House”

ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ มอบหมายให้นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์พร อินไชย ครู และ Ms.Klara Kathrin Starke นำนักเรียนชมรมนาฎศิลป์ ฟ้อนรำในพิธีเปิด กิจกรรม "Open House” ศพอ. ทรงคุณค่า เรียนรู้ รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชน" ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน วันที่ 28 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:24:26)