นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3”

 นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นำนักเรียนร่วมกิจกรรม “สังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 3” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-08-30 17:25:16)