พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 3 กันยายน 2565 นางสาววิกรานต์ อานุภาพ และนางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เข้ารับการอบรม “พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ CEFR ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนปัว: HCEC ศูนย์โรงเรียนปัว

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-19 16:42:20)