อบรม Q - Info ให้กับคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดอบรม Q - Info ให้กับคณะครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตามโครงการ TSQP 2 (Teacher School Quality Program) สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-09-28 15:59:35)