อบรมโครงการ Cap - Corner Stone (CCS) “เยาวชน ดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565

 นักเรียนแกนนำโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

รับการอบรมโครงการ Cap - Corner Stone (CCS) “เยาวชน ดี เก่ง กล้า สร้างนวัตกรรมพัฒนาสังคม”

“จิ๋วแต่ แจ๋ว CCS” โดย NBI Youth Club “เยาวชนสร้างชาติ” อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ กิ้วภาวัน ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-10-29 15:51:08)