Halloween Day

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรม☠️☠️ Halloween Day ☠️☠️เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วัฒนธรรมตะวันตก ส่งเสริมกระบวนการทำงานกลุ่ม และส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-09 13:01:34)