“สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

????นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนายศิลป์ชัย จิตตรง ครู หัวหน้างานนักเรียนประจำพักนอน และนางสาวกาญจนา ยศหล้า ครู หัวหน้างานโภชนาการนักเรียนประจำพักนอน ได้ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่ความปลอดภัย (โรงเรียนพักนอน) “สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และโรงเรียนน่านปัญญานุกูล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-24 22:35:08)