อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565

????นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) สหวิทยาเขตวรนคร โดยคณะ PA Support Team สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-26 13:35:57)