การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565

นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม และนางสาวศิราภรณ์ ศิริกันไชย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

โดยท่านสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรและการเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-11-30 23:06:20)