“มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง”

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

➡️ นายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในงาน “มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง” ซึ่งมีคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยบูรณาการร่วมกับการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง 2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE เสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ในการป้องกันปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้เยาวชนเชียงกลางเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 3) สร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งอำเภอ ในการนี้เยาวชนอำเภอเชียงกลางจากโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา โรงเรียนบ้านสบกอน และโรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 ได้ทำกิจกรรม Dancercise การแสดงความสามารถพิเศษ TO BE NUMBER ONE Idol และการเต้นไลน์แดนซ์ของกลุ่มสตรีตำบลพระธาตุและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2022-12-18 14:37:58)