การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565

☀️ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้แก่ ว่าที่พันตรี ดร.สุรเดช รอดจินดา อดีตรองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสดศรี สุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 นางปริฉัตร ธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 นางดวงดือน พูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 และนางสกาวเดือน ธนสิริโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.น่าน เขต 1

☀️ได้ประเมินนางสาวเบญจวรรณ อุทุมพร นักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในการประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2565 (ระดับจังหวัด) ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

☀️โดยนายอนุชา แก้วเพ็ชร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงกลาง เป็นผู้แทนในการต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นายสมเกียรติ สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอเชียงกลาง นางสาวพัชสินี อินทีวงค์ รองนายก อบต.เปือ และผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

☀️ขอขอบคุณผู้ยืนยันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ พระอธิการสินชัย รัตนโชโต เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว นางจำปา ลออ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนิตยา พุ่มทอง ครูประจำชั้นประถมศึกษา นางเพ็ญประภา สุภชาติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.พระธาตุ นายเสงี่ยม ศักดารัตนากร รองปลัด อบต.พระธาตุ นายวีระวัฒน์ ขอดเตชะ นักเรียนรุ่นพี่ และนางสาววิรัญพัตร์ ยะปวง เพื่อนนักเรียน

 


 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 21:57:51)