ประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

☀️โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ ScQA

☀️โดยนายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายสุริยน สายสนองยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา นายยงยุทธ อุทธิยา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และนางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-05 22:00:56)