“ละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2”

วันที่ 6 มกราคม 2566

 ผศ.ดร.พงษ์ชัย ดํารงโรจน์วัฒนา อาจารยป์ระจําภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ “ละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีที่ 2” ได้มอบหมายให้คณะนักศึกษาได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จากการดำเนินการต่อเนื่องในการจัดกิจกรรมเก็บข้อมูลและวางแปลงถาวร ตลอดจนประเมินมูลค่าของทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค (ศคภ.) และ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมในการ ดําเนินโครงการ “ละอ่อนน่านเรียน-รู้-รักษ์ป่า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

 

 

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-01-18 14:21:52)