จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของชาติตะวันตก ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

    

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-02-27 13:20:15)