จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด”

วันที่ 1-2 มีนาคม 2566

????โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “เรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิด” ในจังหวัดพะเยา - เชียงราย ให้กับนักเรียน

????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน จากประสบการณ์ตรง

2. ส่งเสริมทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม รู้จักการทำงานร่วมกัน

3. ส่งเสริมความตระหนัก เห็นคุณค่า และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 21:48:41)