จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน”

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

➡️โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จัดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน” ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

????โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. พัฒนานักเรียนด้านความประพฤติ ให้เป็นคนดีของสังคม

2. สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ

3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักเรียนร่วมกับเครือข่าย

????ในการนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ จากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 และคุณทิพย์วรรณ บุญกระโทก พร้อมทีมงานรวยพูนทรัพย์ 888 จังหวัดนครราชสีมา (บุตรบุญธรรมของ ร.ต.ต.จักรภพ รักเจริญ) มอบข้าวกล่องและขนม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ

????ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาหน่วย ร้อย ตชด.325 พร้อมทั้งคณะครูฝึก ร้อยตชด.325 และผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 21:54:04)