การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเส้นทางอาชีพ

วันที่ 25 มีนาคม 2566

➡️ ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม พร้อมด้วยนายศิลป์ชัย จิตตรง ครู หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นางจิราภา อินสองใจ ครู หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางรัตนาภรณ์ เรือนคำ ครูที่ปรึกษา นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครูที่ปรึกษา และนายเอกภักดิ์ แสงสุข ครู หัวงานส่งเสริมวินัยนักเรียน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเส้นทางอาชีพ จัดโดยสหวิทยาเขตวรนคร ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-04-09 21:57:38)