จิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล

วันที่ 6 มิถุนายน 2566

➡️ นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู-นักเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง สมาชิก อส.อ.เชียงกลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงกลาง และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-06-13 16:59:13)