กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางพิลาวัลย์  อยู่สุข  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2566” เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป เป็นบุคคลที่พร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต ที่จะร่วมกันป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย และสังคมโลก อีกทั้งยังได้แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2023-06-29 09:51:19)