วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

➡️ นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ให้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566 โดยนายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอเชียงกลาง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ผู้แทนผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง ผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา คณะครู นักเรียน โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ คณะครู นักเรียน โรงเรียนไตรคามวิทยา และสมาชิก อส.อ.เชียงกลาง เข้าร่วมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

???? โดยได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้

1. การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

2. การประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติดและกล่าวคำปฏิญาณตนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

????เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด "รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด" เพื่อประชาชน หมู่บ้าน และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-06 09:18:46)