รางวัลชนะเลิศ การจัดทำคลิปวีดีโอ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ขอแสดงความยินดี

???? นางสาวกันย์สินี วงษา นางสาวธัญณดา รวดเร็ว และนางสาวจิดาภา ตันกาบ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุ และนายเอกภักดิ์ แสงสุข ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดทำคลิปวีดีโอ “เด็กและเยาวชนจังหวัดน่านเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน โดยรับเกียรติบัตรจาก นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:34:28)