เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

????คณะกรรมการอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงกลาง โดย ดร.พัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นายเกรียงศักดิ์ ฝายนันทะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวพัชสิณี อินทีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือ นางสาวนันท์ณิภัค วังแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสุภาพร จิตตรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE กับคณะกรรมการ และแกนนำ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-07-20 15:57:58)