รับการนิเทศจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

➡️ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม รับการนิเทศจากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยศึกษานิเทศก์ ดร.จงรักษ์ รัตนวิทูรย์ และท่านอุไร เปียงใจ นิเทศอาสามูลนิธิยุวพัฒน์ โดยให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และประสานให้ความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม (2023-08-24 11:18:16)