โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาในระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมยมเพชร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 13 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาในระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมยมเพชร โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร โรงเรียนศัรทธาศิลาเพชรรังสรรค์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม โรงเรียนบ้านเสี้ยว และโรงเรียนบ้านสบขุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 98 คน

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2022-01-25 11:35:45)