วันที่ 21 มกราคม2565 ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมรับเสด็จขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ
เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม (2022-01-25 16:48:25)