โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท(สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมต้นใหม่ สูง 14 เมตร

นางพิลาวัลย์ ธะนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณ ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้บริจาคเงินจำนวน 200,527 บาท(สองแสนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เพื่อสร้างเสาธงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมต้นใหม่ สูง 14 เมตร ให้กับลูกๆนักเรียน เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยได้กำหนดฤกษ์สร้าง วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.09 น. ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม (2022-01-20 21:47:18)