ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กหญิงธนิดา  สมภิพงษ์ และรางวัลเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นางสาวจิตชญา  พลายสาร

ในงานการประชุมขับเคลื่อนในโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนุยพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ (แบบออนไลน์) วันที่ 29 มกราคม 2565

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-14 13:22:08)