ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษา ในงานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันทักษะด้านวิทยาการข้อมูล (Data Sciences competition) ระดับมัธยมศึกษา ในงานการประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ภาคเหนือตอนบน วันที่ 29 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ (แบบออนไลน์) ได้แก่
1. นางสาวจิลลาภัทร  สัจจา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3
2. นางสาวศุภพร  สวนกัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3
3. นายภีมเดช  สีหราช  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3
ครูที่ปรึกษา
ครูพัณณิตา  พิมพ์มาศ และครูอลงกต  สุทธการ

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-14 13:34:47)