ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีน่าน

นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕โดยนายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ รายงานการดำเนินการทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนด้วยความเรียบร้อย

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-14 13:38:00)