การประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

จังหวัดน่าน และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านได้ดำเนินการประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ เพื่อเป็นการศึกษาและเตรียมการประกาศเขตแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

เผยแพร่ข่าวโดย : โรงเรียนสตรีศรีน่าน (2022-02-22 13:22:33)