คณะกรรมการสหวิทยาเขตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

 

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตวรนคร ประกอบด้วย

  นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว ประธานสหวิทยาเขต
  นายเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" รองประธานสหวิทยาเขต
  ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
  นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการ
  นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ กรรมการ
  - ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแงง กรรมการ
  นายไพรัช คุณสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายพิษณุ บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  นายจรัส ลำทา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวศศิวิมล หอมนวล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตศิลาทอง ประกอบด้วย

  นางธิดา เสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขต
  นายธนชาต ชาวส้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง รองประธานสหวิทยาเขต
  นายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร กรรมการ
  นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร กรรมการ
  นายพิศิษฐ์ อุดอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ กรรมการ
  - ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กรรมการ
  นายชาติ ก๋าแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายเกียรติชาย ทิพย์บุญศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายนิคม พลทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ
  นายคมสัน ชัยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการ
  นายมนตรี กาวี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ประกอบด้วย

  นายกมล สุทธวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ประธานสหวิทยาเขต
  นางพัชราภา ผาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จริม รองประธานสหวิทยาเขต
  ว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านนคร กรรมการ
  - ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครน่าน กรรมการ
  นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ
  นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร กรรมการ
  นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการ
  นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายนรินทร์ เหล่าอารยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
  นายเวธิต ยะติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเวียงป้อ ประกอบด้วย

  ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ประธานสหวิทยาเขต
  นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี รองประธานสหวิทยาเขต
  นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ
  นางชุติมา ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ กรรมการ
  นายนนทภัทร มะโน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม กรรมการ
  นายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
  นางณัฐชยา พันธุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสารทิศพิทยาคม กรรมการ
  นายกฤษดา นันทวาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายประเทือง ชอบธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายสุรินทร์ อินทุสุต ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  นายพรเทพ เสนนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย กรรมการและเลขานุการ
   นายบรรเลง สินต๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ