รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. โรงเรียนสตรีศรีน่าน ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2557 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2558
2. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2557-2558 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2559-2560
3. โรงเรียนปัว ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2557-2558 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2559-2560
4. โรงเรียนสา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2557-2558 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2559-2560
5. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2561 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2562
6. โรงเรียนนาน้อย ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2561 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2562
7. โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" ScQA รุ่น ปี พ.ศ. 2561 ObecQA รุ่น ปี พ.ศ. 2562

 

รายชื่อโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA

1. โรงเรียนแม่จริม
2. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
3. โรงเรียนบ่อเกลือ
4. โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
5. โรงเรียนทุ่งช้าง