โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สพม.น่าน

  1. โรงเรียนบ่อเกลือ ( โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : กพด. )
  2. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  ( โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : กพด. )
  3. โรงเรียนบ้านหลวง ( โครงการกองทุนการศึกษา )
  4. โรงเรียนทุ่งช้าง ( โครงการกองทุนการศึกษา )
  5. โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก  ( โครงการกองทุนการศึกษา , โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก )
  6. โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ( โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก )
  7. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ( โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ )