ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายไตรพฤก ผางาม
โรงเรียน : สตรีศรีน่าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ. น.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาไทย นิติศาสตร์
วุฒิ ปริญญาโท : กศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริการการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก : 0
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 256416 มกราคม 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563 จังหวัดน่าน20 กันยายน 2563
2คณะทำงานการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยใช้นักจิตวิทยาคลินิกเป็นฐาน จุดที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน22 สิงหาคม 2563
3เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 1 ครู/บุคลากรทางการศึกษา 1 นวัตกรรม ระดับสหวิทยาเขตภูเพียง ปีการศึกษา 256229 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล