ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.นิภาพร เจดีย์แปง
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : -
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาโท : ศศ.ม.
วิชาเอก ปริญญาโท : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ ปริญญาเอก : -
วิชาเอก ปริญญาเอก : -
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ครูผู้เฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเล่าเรื่องจากภาพภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ5 กุมภาพันธ์ 2566
2คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 22 ์Nanmeebooks Reading Club31 มกราคม 2566
3ครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 20225 กันยายน 2565
4ครูผู้ฝึกสอน รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 5 กันยายน 2565
5กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
6ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ป่าน่านฯ13 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนเล่าเรื่องจากภาพภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ (เด็กหญิงแพตรี ตั้งเสถียรพงศ์)5 กุมภาพันธ์ 2566
2รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 (เด็กหญิงเกวลิล ธะนะขันธ์)5 กันยายน 2565
3รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน The 13th Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 (เด็กหญิงธนัญพร รุ่งแส่งทิวากร))5 กันยายน 2565
4รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการรักษ์ป่าน่านฯ13 กันยายน 2564
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมหลักสูตร “การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสื่อสารภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR” จังหวัดน่าน25 มีนาคม 2566
2การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน23 กุมภาพันธ์ 2565
3การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
4เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีะเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ27 มีนาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ ASEAN Teachers’ Boot Camp หลักสูตร Media and Information Literacy: Building Resilience for the Futures of Learning 10 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล