ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.จิตติมา เขื่อนคำ
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • อบรมวิชาลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นครูสอนสวดมนต์ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน2 ตุลาคม 2566
  2 ปฎิบัติหน้าที่ ประธานการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-315 กันยายน 2566
  3ครูฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมมารยาทไทย มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  4ครูฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  5ครูฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
  6ครูสอนสวดมนต์ 6 กรกฎาคม 2566
  7 ปฎิบัติหน้าที่ กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาปีที่1-35 สิงหาคม 2565
  8ครูฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  9ครูฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  10ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-ม.617 กันยายน 2562
  11ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุงบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.1-ม.317 กันยายน 2562
  12ระดับเหรียญกิจกรรม การประกวดหนังสือลดามเล็กระดับชั้น ม.4-ม.617 กันยายน 2562
  13ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคณธรรม ระดับชั้นม.4-ม.617 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นม.4-ม.617 ตุลาคม 2562
  2ระดับเหรียญเงินกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.4-ม.617 กันยายน 2562
  3ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดยุวบรรยาณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน รดับชั้นม.1-ม.317 กันยายน 2562
  4ระดับเหรียเงิน กิจกกรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมา.4-ม.617 กันยายน 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
  2เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา2 มิถุนายน 2566
  3การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรุ้ด้วยแพลตฟอร์ม Camva for Education ตามแนวทางการเรียนรู้19 พฤศจิกายน 2565
  4เลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ก้าวหน้าด้วยวิจัยในชั้นเรียน "สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม"5 พฤศจิกายน 2565
  5การอบรมพัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์8 ตุลาคม 2564
  6การพัห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางทางสารสนเทศของชุมชน ในมืติด้านความเสมอภาค29 กันยายน 2564
  7เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน1 พฤษภาคม 2564
  8เทคนิควิธีการสอนสังคมศึกษา โดยเน้นกระบวนการActiBe Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยม27 ธันวาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1หลักสูตรอบรมวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อยแบบออนไลน์ รุ่น 221 กุมภาพันธ์ 2567
  2การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch)22 สิงหาคม 2566
  3วิทยาการข้อมูล( Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Data Scratch)13 กรกฎาคม 2566
  4อบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา19 เมษายน 2565
  5การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมปีที่4-6 Coding Online Grade 10-12 Teacher (4T-9)9 กุมภาพันธ์ 2565
  6หลักสูตร การส่งเสริมความเข็มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้ข้อมูลทางการศึกษา22 กุมภาพันธ์ 2564
  7หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-619 พฤษภาคม 2563
  8หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ16 เมษายน 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล