ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.มัตติกา เสนสุวรรณกูล
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศศ.บ.
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1กิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3 รับรางวัลระดับเหรีญยทอง21 ธันวาคม 2562
2กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียว ระดับม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทอง18 กันยายน 2562
3กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร คาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับม.1-3 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 118 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1กิจกรรม การเข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครืีองเคียว ระดับชั้น ม.-ม.3 ระดับเหรียญทอง21 ธันวาคม 2562
2กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียว ระดับม.1-3 ชนะเลิศเหรียญทอง18 กันยายน 2562
3กิจกรรม การเข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 118 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 29 พฤศจิกายน 2564
2อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019(COVID-19)ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 Coding OnLine for Grade 7-9 Teacher (C4T - 8)5 มิถุนายน 2564
2อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 Coding OnLine Grade 10-12 Teacher (C4T - 9)6 มีนาคม 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล