ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : น.ส.ศุจินันท์ จริยา
โรงเรียน : นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ตำแหน่ง : ครู
กลุ่มสาระฯ : สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : วท.บ./ป.บัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์/วิชาชีพครู
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ทีมหญิงล้วน การประกวดสวนมนต์หมู่สรรเสริญ ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน6 กรกฎาคม 2566
2ผู้ฝึกสอน กีฬาเซปักตะกร้อ ยอดเยี่ยม18 กันยายน 2565
3ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน (Volleyball Coaches)18 กันยายน 2565
4ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึษาตอนปลาย6 สิงหาคม 2565
5ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
6เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ระดับ ดีมาก ประจำปีการศึกษา 25647 มิถุนายน 2565
7"ครูดี สพม.น่าน" ประจำปีการศึกษา 256416 มกราคม 2565
8ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง26 พฤศจิกายน 2564
9รางวัลครูผู้สอนดีเด่น Active Learning21 กรกฎาคม 2564
10รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256312 กันยายน 2563
11รางวัลเหรียญเงินแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระพับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6918 กันยายน 2562
12ผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทชายหายหญิง มหกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดน่าน ครั้งที่ 7 ประจำปี 25660 0000
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองแดง กิจกรรมทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 18 ปี(ชาย) การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 256526 พฤศจิกายน 2565
2รางวัล เหรียญทอง กิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 25656 สิงหาคม 2565
3รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี ศิลปหัตถกรรม 256312 กันยายน 2563
4รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระพับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6918 กันยายน 2562
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ : หลักสูตรการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่ 10 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา30 สิงหาคม 2566
2การอบรมระเบียบวินัยสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256520 มกราคม 2566
3การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครููผู้สอนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน Thai General Aptitude Test : (TGAT)31 ตุลาคม 2565
4การอบรม "โครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ" ประจำปีการศึกษา 256529 กันยายน 2565
5การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน หลักสูตร (Volleyball Coaches)18 กันยายน 2565
6การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning15 กันยายน 2565
7การฝึกอบรม "ผู้ฝึกสอน กีฬาโววีนัม"28 กรกฎาคม 2565
8การฝึกอบรม "กรรมการตัดสิน กีฬาโววีนัม"28 กรกฎาคม 2565
9การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน24 กันยายน 2564
10การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน24 กันยายน 2564
11การอบรบหลักสูตรต้านทุจริต และการสร้างเครือข่ายผ่าน Google Meet17 กันยายน 2564
12การอบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 หลักสูตร ความรู้พื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา9 พฤษภาคม 2564
13การอบรมออนไลน์ในระบบ E-learning CME2 หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน9 พฤษภาคม 2564
14การอบรมออนไลน์ระบบ E-learning CME2 หลักสูตร ทักษะที่จำเป็นสำหรับครูยุค 4.09 พฤษภาคม 2564
15ได้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้และพัฒนาตนเอง เครื่องหมายวสิชาชีพพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ วิชา นักเดินทางไกล24 กุมภาพันธ์ 2564
16การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อรองรับ "AEC"24 สิงหาคม 2563
17การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนิต19 พฤษภาคม 2563
18การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เกี่ยวับการใช้งานคอมพิวเตอร์19 พฤษภาคม 2563
19การทดสอบความรู้ เรื่องสมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียนตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 256019 พฤษภาคม 2563
20การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับระบบ E-MAIL19 พฤษภาคม 2563
21การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น19 พฤษภาคม 2563
22การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์19 พฤษภาคม 2563
23การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individuat Devetopment Plan : ID Plan) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต19 พฤษภาคม 2563
24การทดสอบความรู้ เรื่อง Application line สิ่งใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม "Line"18 พฤษภาคม 2563
25การอบรม หลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล ระดับต้น16 พฤษภาคม 2563
26ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 12 พฤษภาคม 2563
27การทดสอบวัดความรู้ เรื่องนวัตกรรมการศึกษา8 พฤษภาคม 2563
28การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
29การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต6 พฤษภาคม 2563
30็Has Successfully Completed an English Test "English in Daily Life"5 พฤษภาคม 2563
31การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส COVID-195 พฤษภาคม 2563
32การทดสอบความรู้ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
33การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
34การทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 215 พฤษภาคม 2563
35การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-1929 มีนาคม 2563
36การอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน (ว21/2560)16 กุมภาพันธ์ 2563
37การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล10 ตุลาคม 2562
38การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากุล รุ่นที่ 57 ตุลาคม 2562
39หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา15 กันยายน 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1การฝึกอบรบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ20 สิงหาคม 2566
2การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน หลักสูตร (Volleyball Coaches)18 สิงหาคม 2566
3อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"5 กรกฎาคม 2566
4อบรมออนไลน์หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Daata Science) (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Data Science)30 มิถุนายน 2566
5การอบรม E-Training หลักสูตรอบรมครูเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด23 มิถุนายน 2566
6การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus-Scratch)21 มิถุนายน 2566
7การอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีคุณธรรม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน Thai General Aptitude Test : (TGAT)30 ตุลาคม 2565
8อบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์ สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 1 (AL for Schools Level 1)21 ตุลาคม 2565
9การอบรมและผ่านการทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safery Platform)15 กุมภาพันธ์ 2565
10อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Oline Grad 7-9 Teacher (C4T-8)9 กุมภาพันธ์ 2565
11อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Oline Grad 10-12 Teacher (C4T-9)8 กุมภาพันธ์ 2565
12อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Oline Grad 10-12 Teacher (C4T-9)6 มีนาคม 2564
13หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-615 พฤษภาคม 2563
14หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online Grad 10-12 Tacher (C4T-9)15 พฤษภาคม 2563
15หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถุศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learnig เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษษขั้นพื้นฐาน1 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล