ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางจิตรานุช ไชยเพียร
โรงเรียน : ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.A.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ใบประกาศเกียรติบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาอังกฤษ
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)24 ตุลาคม 2564
  2การทดสอบวัดความรู้ เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับระบบ E MAIL9 พฤษภาคม 2563
  3คำศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์9 พฤษภาคม 2563
  4การทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น9 พฤษภาคม 2563
  5การทดสอบวัดความรู้ เรื่อง คำศัพท์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์9 พฤษภาคม 2563
  6การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English 8 พฤษภาคม 2563
  7การทดสอบความรู้เรื่อง digital literacy5 พฤษภาคม 2563
  8ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดไวรัส covid195 พฤษภาคม 2563
  9การทดสอบวัดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5 พฤษภาคม 2563
  10การทดสอบความรู้เรื่อง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5 พฤษภาคม 2563
  11ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ เรื่อง นวัตกรรมการศึกษา5 พฤษภาคม 2563
  12ได่ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 215 พฤษภาคม 2563
  13การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI20 เมษายน 2563
  14การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตร digital literacy20 เมษายน 2563
  15การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ DLIT Classroom19 เมษายน 2563
  16การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตรวิทยาการคำนวณ19 เมษายน 2563
  17การอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ18 เมษายน 2563
  18การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องหลักสูตรทักษะครูในศตวรรษที่2118 เมษายน 2563
  19การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา18 เมษายน 2563
  20การอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต หลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV18 เมษายน 2563
  21ผู้ผ่านการประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์16 กุมภาพันธ์ 2563
  22การอบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา16 กุมภาพันธ์ 2563
  23การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI)ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)18 มกราคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Online)21 พฤษภาคม 2564
  2OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน21 พฤษภาคม 2564
  3การอบรมยกระดับสมรรถนะพัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์13 พฤษภาคม 2564
  4การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล7 พฤษภาคม 2563
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล