ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายจารุวิทย์ อัชฒาสัย
โรงเรียน :
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่มสาระฯ : ศิลปศึกษา
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : ศิลปศึกษา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุดสีเขียว) 256424 กันยายน 2564
2การอบรมตามโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล"การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)17 พฤศจิกายน 2563
3กิจกรรมค่ายเสริมสร้างความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เด็กมัธยมน่าน 256324 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล