ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางพิชามญช์ุ โพธิพฤกษ์
โรงเรียน : สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • เกียรติบัตรลูกเสือ
 • เกียรติบัตรลูกเสือ ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ภาษาจีน
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  2เป็นผู้ดำเนินการให้สถานศึกษา ได้รับรางวัล คุณภาพระดับยอดเยี่ยม ในการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น17 สิงหาคม 2566
  3รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทนักเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 256517 กุมภาพันธ์ 2566
  4เข้าร่วมประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 256517 กุมภาพันธ์ 2566
  5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 703 กุมภาพันธ์ 2566
  6เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ14 มกราคม 2566
  7รางวัลรองชนะเลิศ โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 7 ประจำปี 25655 ธันวาคม 2565
  8เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคัดตัวอักษรจีน ระดับชั้น ม.1-ม.32 ธันวาคม 2565
  9เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย "ดี เก่ง กล้า ต้านทุจริต ส่งเสริมจิตอนุรักษ์"22 สิงหาคม 2565
  10ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยม19 สิงหาคม 2565
  11เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีสตริงมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  12เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  13ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก"18 กุมภาพันธ์ 2565
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  2รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  3รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา15 กันยายน 2566
  4รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทนักเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 256517 กุมภาพันธ์ 2566
  5รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 703 กุมภาพันธ์ 2566
  6รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันคัดตัวอักษรจีน ระดับชั้น ม.1-ม.33 ธันวาคม 2565
  7รางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น5 สิงหาคม 2565
  8รางวัล เหรียญทอง การแข่งขันวงดนตรีสตริงมัธยมศึกษาตอนปลาย5 สิงหาคม 2565
  9รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันอ่านคำศัพท์ภาษาจีน ระดับ ม.1-3 1 ธันวาคม 2563
  10รางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น26 สิงหาคม 2562
  11รางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ปลาย26 สิงหาคม 2562
  12รางวัลเหรียญทอง แข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ ม.ปลาย 26 สิงหาคม 2562
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  1รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม ในการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือนวัตกรรม (Best Practice) โรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ประเภทสถานศึกษา 8 กันยายน 2566
  2ผลงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม29 สิงหาคม 2566
  3รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเยี่ยม14 มิถุนายน 2566
  4เข้าร่วมประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ปีการศึกษา 256517 กุมภาพันธ์ 2566
  5รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทโรงเรียน การประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก18 กุมภาพันธ์ 2565
  6รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS7 เมษายน 2564
  7รางวัลองค์กรคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดน่าน8 กุมภาพันธ์ 2564
  8โรงเรียนนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ITFE กระทรวงศึกษาธิการ22 กันยายน 2563
  9รางวัลเหรียญทองโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สพม.๓๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๓16 กันยายน 2563
  10รางวัลระดับทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สพม. ๓๗25 สิงหาคม 2563
  11เหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม คุรุสภา17 กรกฎาคม 2563
  12ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับดีมาก3 กุมภาพันธ์ 2563
  13รับการติดตามและประเมินเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ผ่านเกณฑ์ 7 มาตรฐานในระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีการศึกษา 256226 มิถุนายน 2562
  14สถารศึกษาผ่านเกณฑ์ระดับดี "กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จังหวัดน่าน" ระดับมัธยมศึกษา5 มิถุนายน 2562
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน บูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ "สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน"24 กรกฎาคม 2566
  2กิจกรรมศิลปกรรมเยาวชนร่วมสมัย Youth Art Exhibition ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ "ศูนย์น่านศึกษา" พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 256618 มีนาคม 2566
  3เข้าร่วม โครงการ "กล้าดี" ปีที่ 7 ประจำปี 25655 ธันวาคม 2565
  4อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 5 คุณค่าทางวัฒนธรรมในความงดงามของชีวิต18 มิถุนายน 2565
  5อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 10 Active Learning5 พฤษภาคม 2565
  6อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ29 เมษายน 2565
  7อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
  8อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  9อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 6 จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) "ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษาืสุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน"19 เมษายน 2565
  10อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 4 ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน24 มีนาคม 2565
  11อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 3 เปิดโลกทางการศึกษาไร้ขีดจำกัด17 มีนาคม 2565
  12อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา10 มีนาคม 2565
  13อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 1 คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน3 มีนาคม 2565
  14สอนจีนแนวใหม่สไตล์ Active Learning ระดับประถม-มัธยม12 กุมภาพันธ์ 2565
  15ประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”27 มกราคม 2565
  16พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล16 มกราคม 2565
  17อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย15 พฤศจิกายน 2564
  18อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  19อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการและครู”20 พฤษภาคม 2564
  20อบรมกิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรมเทคนิคการใช้สีโบราณ ภูมิปัญญาน่าน ประจำปี 256219 กรกฎาคม 2563
  21ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณภาพ1 กรกฎาคม 2563
  22อบรมทักษะการเขียนบทความวิชาการด้วยแนวคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญา21 มิถุนายน 2563
  23อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ Performance Base Course24 เมษายน 2563
  24ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์และผ่านการทดสอบ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ22 เมษายน 2563
  25อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์”13 เมษายน 2563
  26ฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21”9 เมษายน 2563
  27อบหลักสูตรสำหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริตไทย30 มีนาคม 2563
  28อบหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไปเครือข่ายสุจริตไทย30 มีนาคม 2563
  29อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training : Passion for Presentation ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธ์ปัญญา25 ธันวาคม 2562
  30อบรมเชิงปฏิบัติการ On the job training หัวข้อจิตตปัญญาศึกษา “เสริมสร้างพลังในการทำงานและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู”22 ธันวาคม 2562
  31อบรมครูแกนนำเพื่อเตรียมห้องเรียนออนไลน์ Class Start สำหรับการทำโครงงานฐานวิจัย22 กันยายน 2562
  32อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะ SEEEM (Systematic Thinking ) และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM9 กันยายน 2562
  33อบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอนสมรรถนะในการทำ โครงงานฐานวิจัย และเทคนิค PLC ร่วมกับ KM15 สิงหาคม 2562
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
  2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล