ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวนภัทธิญา จันทร์ดี
โรงเรียน : นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ค.บ
วิชาเอก ปริญญาตรี : ชีววิทยา
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1ได้รับรางวัล ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสหวิทยาเขต16 มกราคม 2567
2ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดี ศรี สพม.น่าน ระดับสหวิทยาเขต26 มกราคม 2565
3ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน24 สิงหาคม 2564
4ครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓16 มกราคม 2564
5การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(ฺBest Practices) ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประเภทครูรักการอ่าน ระดับดีเด่น19 กันยายน 2563
6พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม31 สิงหาคม 2563
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพแกรม paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
2เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง กิจกรรมแอโรบิคศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย15 กันยายน 2566
4เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น15 กันยายน 2566
5เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
6เป็นผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
7เป็นผู้ควบคุมทีม การแข่งขันปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 31 สิงหาคม 2566
8เป็นผู้ควบคุมทีม การแข่งขันประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ได้รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน31 สิงหาคม 2566
9เป็นผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย31 สิงหาคม 2566
10เป็นผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport (ROV)31 สิงหาคม 2566
11ครูผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน การมัดย้อมสไตล์ชิโบริ สร้างสรรค์งานศิลป์จากสีธรรมชาติ 18 สิงหาคม 2566
12เป็นผู้ควบคุมทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี18 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ร่วมเป็นคณะกรรมการ โรงเรียนได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 256530 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1วิทยาการข้อมูล (Data Science) (Coding Online for Teacher Plus: C๔T Plus-Data Science) 1 ธันวาคม 2563
2การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) 31 ตุลาคม 2563
3การเขียนโปรแกรมภาษา Python (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Python) รหัส ๖๔๐๖๙ จำ นวน ๑๖ ชั่วโมง31 ตุลาคม 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล