ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางณัชชาวีณ์ สุยะนา
โรงเรียน : นาหมื่นพิทยาคม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ
วิชาเอก ปริญญาตรี : คอมพิวเตอร์
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึ15 กันยายน 2566
2ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 กันยายน 2515 กันยายน 2566
3ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 กันยายน 256615 กันยายน 2566
4ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 กันยายน 256615 กันยายน 2566
5ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันท15 กันยายน 2566
6ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 กันย15 กันยายน 2566
7ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันแอโรบิค มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ม.1 - ม.6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 กันยายน 256615 กันยายน 2566
8ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.1 - ม.3 การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 วัน15 กันยายน 2566
9ครูผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ราชมงคลล้านนา น่าน (ครั้งที่ 11) ประจำปีพุทธศักกราช 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน31 สิงหาคม 2566
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน ได้รับคัดเลือกรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 256630 มิถุนายน 2566
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ SCQA และ OBECQA22 มีนาคม 2566
2อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการพัฒนาสถานศึกษา17 มีนาคม 2566
3อบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พลเมืองดิจิทัล "อุ่นใจไซเบอร์" Fundamental Level12 มกราคม 2566
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)31 มกราคม 2564
2อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)30 เมษายน 2563
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล