ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวเรณู สุทธน้อย
โรงเรียน : ท่าวังผาพิทยาคม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ
วุฒิ ทางลูกเสือ : ไม่มีวุฒิทางลูกเสือ
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด : ครูผู้นำยุวกาชาด
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
วิชาเอก ปริญญาตรี : การจัดการทั่วไป
วุฒิ ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอก ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1"ครูดี/คนดี ศรีสพม.น่าน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256716 มกราคม 2567
2รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ประจำปี 2564 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ11 กันยายน 2566
3รางวัลชนะเลิศ Best of the Best ระดับดีเยี่ยม นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ8 กันยายน 2566
4รางวัลชนะเลิศ Best of th Best ระดับดีเยี่ยม ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ8 กันยายน 2566
5รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จากสหวิทยาเขตศิลาทอง18 สิงหาคม 2566
6โล่รางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 256613 สิงหาคม 2566
7เข้าร่วมการแข่งขันรอบที่ 2 ตัวแทนเขตพื้นที่ ด้านความปลอดภัย27 ตุลาคม 2565
8รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ 18 สิงหาคม 2565
9รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ26 กรกฎาคม 2565
10รางวัลดีเด่น ลำดับที่ 2 การประกวดผลงานนวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์19 กรกฎาคม 2565
11เป็นผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้24 กุมภาพันธ์ 2565
12เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 256423 กุมภาพันธ์ 2565
13ครูดีศรี สพม.น่าน ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย10 กุมภาพันธ์ 2565
14ครูดีเด่น ประเภทครูพี่เลี้ยง/ครูนิเทศ โครงการเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 256420 มกราคม 2565
15ได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 25647 มกราคม 2565
16ครูผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 256425 ธันวาคม 2564
17Model Teacher ระดับดีเด่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้1 พฤศจิกายน 2564
18ครูผู้ประสานงานดีเด่น ประจำปี 25636 ตุลาคม 2564
19ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต ปีการศึกษา 256423 กันยายน 2564
20รางวัลระดับทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 256416 กันยายน 2564
21รางวัลระดับทองยอดเยี่ยม ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 256425 มิถุนายน 2564
22รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม สาขาครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน Active Teacher กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา7 เมษายน 2564
23รางวัลระดับเงิน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปี 25631 กันยายน 2563
24เกียรติบัตรทอง เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ยอดเยี่ยม31 สิงหาคม 2563
25เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 256330 สิงหาคม 2563
26รางวัลระดับทองยอดเยี่ยม ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูู้บูรณาการทักษะชีวิต25 สิงหาคม 2563
27เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 256330 กรกฎาคม 2563
28เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
29เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเอง ลำดับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 256330 พฤษภาคม 2563
30ครูดีศรี สพม.37 รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทครูผู้สอน16 มกราคม 2563
31เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-623 ธันวาคม 2561
32เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-619 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
2เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย15 กันยายน 2566
3รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
4รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน “เดี่ยวซอด้วง” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
5รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน “ขับร้องเพลงไทย” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 25655 สิงหาคม 2565
6เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-623 ธันวาคม 2563
7รางวัลชนะเลิศ ครู-อาจารย์ ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ประเภทเพลง 30 พฤศจิกายน 2563
8เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-623 ธันวาคม 2562
9เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-623 ธันวาคม 2562
10เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-623 ธันวาคม 2562
11เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-67 กันยายน 2562
12เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-67 กันยายน 2562
13เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-67 กันยายน 2562
14เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-67 กันยายน 2562
15รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.4-623 ธันวาคม 2561
16รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับชั้นม.4-623 ธันวาคม 2561
17เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-623 ธันวาคม 2561
18เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-623 ธันวาคม 2561
19เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-623 ธันวาคม 2561
20เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.4-624 สิงหาคม 2561
21เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-624 สิงหาคม 2561
22เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-624 สิงหาคม 2561
23เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-324 สิงหาคม 2561
24เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-624 สิงหาคม 2561
25เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-624 สิงหาคม 2561
26เหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-6 31 มกราคม 2560
27เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-6 31 มกราคม 2559
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 จากกระทรวงศึกษาธิการ14 กรกฎาคม 2566
2โรงเรียนดีเด่นเพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปี 256423 กันยายน 2564
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการเชื่อมโยงความปลอดภัยในทุกมิติ "สุขภาพจิตดี มีวินัย ปลอดภัยทุกคน"24 กรกฎาคม 2566
2เทคนิคการให้คำปรึกษาด้วยจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น10 พฤษภาคม 2566
3ความปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น Introduction to Cybersecurity25 เมษายน 2566
4การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูในยุคดิจิทัล15 ธันวาคม 2565
5อบรมโครงการท่าวังผาปลอดภัย ด้วยรักและห่วงใยศิษย์9 ธันวาคม 2565
6อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2 ธันวาคม 2565
7สัมมนาเชิงปฏิบัติการและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ18 สิงหาคม 2565
8สัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับผู้บริหารและครูต้นแบบ22 กรกฎาคม 2565
9กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สถานศึกษาควรตั้งรับอย่างไร14 กรกฎาคม 2565
10Stop Bullying2 กรกฎาคม 2565
11สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 26 พฤษภาคม 2565
12สัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 26 พฤษภาคม 2565
13อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง29 เมษายน 2565
14อบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์29 เมษายน 2565
15การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์26 เมษายน 2565
16สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
17สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์23 เมษายน 2565
18ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน19 เมษายน 2565
19ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน24 มีนาคม 2565
20อบรมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบ ปีการศึกษา 256417 มีนาคม 2565
21เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัด17 มีนาคม 2565
22การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย15 มีนาคม 2565
23การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน12 มีนาคม 2565
24Startup Business6 มีนาคม 2565
25คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน3 มีนาคม 2565
26ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล ในโครงการ "AIS อุ่นใจ CYBER"28 กุมภาพันธ์ 2565
27การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย15 กุมภาพันธ์ 2565
28Learn Canvas9 กุมภาพันธ์ 2565
29Digital Marketing8 กุมภาพันธ์ 2565
30Product Launch Strategy for Startup6 กุมภาพันธ์ 2565
31Technology for Business5 กุมภาพันธ์ 2565
32Business Model Canvas4 กุมภาพันธ์ 2565
33Cost Accounting and Enterprise's Success4 กุมภาพันธ์ 2565
34วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม3 กุมภาพันธ์ 2565
35Marketing for Entrepreneurs3 กุมภาพันธ์ 2565
36หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1 กุมภาพันธ์ 2565
37สัมมนาโรงเรียนปลอดภัย25 มกราคม 2565
38หน้าที่พลเมืองดิจิทัล 21 มกราคม 2565
39การพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต13 มกราคม 2565
40ออกแบบชีวิตที่ใช่ ด้วยแนวคิด Designing your life19 ธันวาคม 2564
41Competency-Based Learning เสริมสร้างสมรรถนะสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2114 ธันวาคม 2564
42Marketing Strategy for School in the Digital Era กลยุทธ์การตลาดสำหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัล4 ธันวาคม 2564
43Growth Mindset : The New Psychology of Success สะท้อนกรอบความคิด พิชิตความสำเร็จ21 พฤศจิกายน 2564
44How To Kru Online เทคนิคการสอนออนไลน์อย่างมืออาชีพสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 2114 พฤศจิกายน 2564
45Transforming Stress into Success แปลงความคิด เปลี่ยนความเครียดสู่ความสำเร็จ6 พฤศจิกายน 2564
46New Trend for New Engineering เทรนด์อาชีพสุดล้ำ กับวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัจฉริยะ27 ตุลาคม 2564
47Microsoft Teams Education15 ตุลาคม 2564
48โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน8 ตุลาคม 2564
49ค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย20 กันยายน 2564
50มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
51สัมมนาครูแนะแนวออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ Sustainability-CPG กับกลยุทธ์ด้านการศึกษา16 กันยายน 2564
52เตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ15 กันยายน 2564
53การพัฒนาบุคลากรแกนนำในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสถานศึกษา ภาคเหนือตอนบน 212 กันยายน 2564
54กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal11 กันยายน 2564
55Active Learning10 กันยายน 2564
56Next Normal Education Reimagined 10 กันยายน 2564
57สุจริตไทย8 กันยายน 2564
58ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง6 กันยายน 2564
59Education Innovation31 สิงหาคม 2564
60การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้27 สิงหาคม 2564
61การสร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่น 1 22 สิงหาคม 2564
62แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไปอนาคต20 สิงหาคม 2564
63โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด13 สิงหาคม 2564
64คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม10 สิงหาคม 2564
65วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย6 สิงหาคม 2564
66โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 81 สิงหาคม 2564
67แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ17 กรกฎาคม 2564
68ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ17 กรกฎาคม 2564
69ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ17 กรกฎาคม 2564
70ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์17 กรกฎาคม 2564
71การออกแบบบริการภาครัฐ17 กรกฎาคม 2564
72ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ17 กรกฎาคม 2564
73การออกแบบ UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้17 กรกฎาคม 2564
74การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์17 กรกฎาคม 2564
75การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์17 กรกฎาคม 2564
76การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI for Thai17 กรกฎาคม 2564
77การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา เพื่อการบริการภาครัฐ17 กรกฎาคม 2564
78การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ17 กรกฎาคม 2564
79พระราชบัญญํติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.256217 กรกฎาคม 2564
80กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ17 กรกฎาคม 2564
81ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล16 กรกฎาคม 2564
82Digital Literacy16 กรกฎาคม 2564
83Introduction to Data Governance Framework and Open Data16 กรกฎาคม 2564
84Uses of Hadoop in Big Data16 กรกฎาคม 2564
85การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ16 กรกฎาคม 2564
86การบริหารโครงการ16 กรกฎาคม 2564
87การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล16 กรกฎาคม 2564
88การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ16 กรกฎาคม 2564
89ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ16 กรกฎาคม 2564
90แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ16 กรกฎาคม 2564
91โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา หลักสูตรทบทวนการเรียนการสอนยุวกาชาด3 มิถุนายน 2564
92โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่21 มีนาคม 2564
93การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน18 ธันวาคม 2563
94อาสาแจ้งเหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น18 ตุลาคม 2563
95โครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ สถานศึกษาในความร่วมมือ25 กันยายน 2563
96โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู20 สิงหาคม 2563
97แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ระดับเพชร)8 มกราคม 2563
98การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ30 สิงหาคม 2562
99โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฎศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 77 สิงหาคม 2562
100กลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ12 กรกฎาคม 2562
101การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล25 พฤษภาคม 2562
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
1อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูในยุคดิจิทัล15 ธันวาคม 2565
2Stop Bully2 กรกฎาคม 2565
3การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
4อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ21 กรกฎาคม 2564
5การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์16 มีนาคม 2564
6ครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา "การสอนเพศวิถึศึกษา"8 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล