ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวธัญลักษณ์ นะสอน
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี :
วิชาเอก ปริญญาตรี :
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
1มุมมองใหม่ของการบริหารการศึกษาและพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกศตวรรษที่ 2118 กันยายน 2564
2กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดการประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยุค Next Normal11 กันยายน 2564
3การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา10 กันยายน 2564
4การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดเรียนรู้รูปแบบออนไลน์15 สิงหาคม 2564
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล