ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวปรียาพัชร โนราช
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : ธุรการ
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอก ปริญญาตรี : การท่องเที่ยว
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
ไม่มีข้อมูล
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBCE AWAROS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 25637 เมษายน 2564
2เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ20 มีนาคม 2564
3โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน25 สิงหาคม 2563
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล