ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายโกวิทย์ รักษา
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
วุฒิ ยุวกาชาด :
เอกสาร ยุวกาชาด :
วุฒิ ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต(5 ปี)
วิชาเอก ปริญญาตรี : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิ ปริญญาโท :
วิชาเอก ปริญญาโท :
วุฒิ ปริญญาเอก :
วิชาเอก ปริญญาเอก :
รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
1นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.0 0000
รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
1การประกวดโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 695 กุมภาพันธ์ 0573
รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง8 กุมภาพันธ์ 0575
รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
ไม่มีข้อมูล
รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
ไม่มีข้อมูล
เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
ไม่มีข้อมูล