ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นางสาวสาธิรัช สะสม
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ :
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป
 • อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : ศษ.บ.
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ฟิสิกส์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  1ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวด Best Practice ประเภทครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning การประชุมสัมมนานำเสนอผลงานทางวิชาการสืบสานพระบรมราโชบาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2564 มีนาคม 2567
  2กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน3 กุมภาพันธ์ 2566
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  1เหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D)มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 15 กันยายน 2566
  2เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  3เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  4เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  5หรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  6เหรียญทอง กิจกรรม การต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  7เหรียญทอง กิจกรรม แอโรบิคมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  8เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันอีสปอร์ต ประเภทเกม Arena of Valor (RoV)มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน15 กันยายน 2566
  9เหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  10เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  11เหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  12เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน5 สิงหาคม 2565
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ได้เข้าร่วมในโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”18 พฤศจิกายน 2566
  2ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนํา “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ วPA เทคนิคการทําคลิปการสอนและผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้” เพื่อขอมีหรือขอเลื1 พฤษภาคม 2566
  3เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับครูในยุคดิจิทัล โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน15 ธันวาคม 2565
  4ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training15 กันยายน 2565
  5ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber) และระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)29 เมษายน 2565
  6ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมวิดีโอสื่อการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์29 เมษายน 2565
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  ไม่มีข้อมูล
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล