ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นายอดิศักดิ์ ทองสุข
โรงเรียน : ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วุฒิ ทางลูกเสือ : S.S.B.T.C.
เอกสาร ทางลูกเสือ :
 • ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
 • ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป
 • วุฒิ ยุวกาชาด :
  เอกสาร ยุวกาชาด :
  วุฒิ ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  วิชาเอก ปริญญาตรี : ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  วุฒิ ปริญญาโท :
  วิชาเอก ปริญญาโท :
  วุฒิ ปริญญาเอก :
  วิชาเอก ปริญญาเอก :
  รางวัลด้านการพัฒนาตนเอง
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนานักเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รางวัลด้านการพัฒนาโรงเรียน
  ไม่มีข้อมูล
  รายงานการอบรม/ประชุม/สัมนา
  1ส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษา21 มกราคม 2565
  2การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ (Neterpreneur) Live "Start-Up Business สร้างแบรนด์สินค้าให้ปังบนโลก Online"6 กันยายน 2564
  3การทำวิจัยในชั้นเรียน18 พฤษภาคม 2564
  4การทดสอบวัดความรู้ เรื่องประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดน่าน14 พฤษภาคม 2563
  รายงานการอบรม หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา/สพฐ./สสวท.
  1การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-39 กุมภาพันธ์ 2565
  2การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-69 กุมภาพันธ์ 2565
  3การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-39 กุมภาพันธ์ 2565
  4การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-69 กุมภาพันธ์ 2565
  5การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-39 กุมภาพันธ์ 2565
  6เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 สิงหาคม 2564
  เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม/งานวิจัย/แผนการสอน
  ไม่มีข้อมูล